بانوان نهبندانی نیز می توانند زمانی که از انجام وظایف همسرداری،مادری و حرفه ای خود فارغ شوند به پارک بانوان واقع در پارک بسیج آمده و دمی بیاسایند و با ورزش،سرگرمی های گروهی بر نشاط روحی و تندرستی جسمی خود بیافزایند.
اشتراک در نهبندان خبر پارک بانوان نهبندان شهرداری