نهبندان خبر گزارش می دهد؛
اهدای خون اهدای زندگی شعاری است که در شهرستان نهبندان با توجه به نبود امکانات و پایگاه انتقال خون هر فصل یکبار وآن هم برای عده معدودی تحقق پیدا می کند.
اشتراک در نهبندان خبر پایگاه انتقال خون ندارد