یادداشت،
نهبندان عزیز به فراموشی سپرده شد، مسببین این امر از سه گروه خارج نیستند، اول مردم که متاسفانه مطالبه گر نیستند، نه تنها کم توقع بلکه بی توقع اند، دوم نمايندگان دولت ها که همان فرمانداران از بدو تاسیس آن هستند و سوم نماینده گان مردم در مجلس،
اشتراک در نهبندان خبر پتانسیل های نهبندان پرورش شتر آسبادها کوه های مینیاتوری