رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان خبر داد
رئیس شبکه بهداشت و درمان نهبندان از اختصاص 4 پزشک متخصص به شهرستان نهبندان خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر پزشک اخبار نهبندان