گزارشی از پنبه کاران شهرستان نهبندان؛
پنبه کاران نهبندانی خواستار حمایت دولت و وزارتخانه از این محصول استراتژیک شدند چرا که خرید محصول پنبه،کیلویی دو هزار و هشتصد تومان ،جوابگوی هزینه های تولید صرف شده و سود حاصل از فروش آن نیست و کشاورزان چاره ای جز تغییر کشت محصول نخواهند داشت.
اشتراک در نهبندان خبر پنبه چاهداشی کشاورزی میغان