پیش دبستانی:
شهریه های پیش دبستانی متاسفانه با درآمد و وضعیت معیشتی حداکثر جمعیت مردم نهبندان همخوانی نداشته و سازگار نیست .شهریه های چند صد هزار تومانی باعث دل نگرانی خانواده ها شده است.
اشتراک در نهبندان خبر پیش دبستانی بهزیستی