گزارش تصویری:
این روزها کشاورزان زحمتکش روستای چهارفرسخ مانند سایر کشاورزان شهرستان نهبندان سخت در تکاپو هستند.
اشتراک در نهبندان خبر چهارفرسخ کشاورز گندم جو