به مناسبت هفته ملی کارآفرینی:
کارگاه توجیهی کارآفرینی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نهبندان برگزار شد.
اشتراک در نهبندان خبر کارآفرینی دانشگاه