فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داد،
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 16 کیلو 500 گرم هروئین و شیشه در خراسان جنوبی خبر داد.
اشتراک در نهبندان خبر کشفیات هروئین شیشه