در آستانه فصل برداشت غلات؛
در آستانه فرا رسیدن فصل برداشت غلات کمیته برداشت غلات شهرستان نهبندان تشکیل جلسه داد.
اشتراک در نهبندان خبر کمیته بردات غلات شهرستان نهبندان